معرفی نانوفناوری-نانومواد

نانوفناوری یکی از سریع ترین فناوری های علمی پیشرفته امروز است. نانوفناوری علم مهندسی و فناوری پردازش در مقیاس نانومتر و تولید اجزای مختلف، توسط کنترل اندازه و شکل است.

مشاهده ویدیو


یک نانومتر یک میلیاردم یک متر است. نانوفناوری بر این شناخت مبتنی است که ذرات با اندازه کمتر از ۱۰۰ نانومتر در ایجاد نانوساختارها شرکت کرده و بدین ترتیب ویژگی ها و رفتار جدیدی به وجود می‌آید. دلیل چنین رخدادی، کوچک بودن اندازه ذرات از ابعاد ویژه‌ی مرتبط با پدیده های خاص است که غالبا موجب پیدایش خواص شیمیایی و فیزیکی جدید و رفتار نو در ماده، به تبع اندازه ذرات می‌شود. برای مثال ملاحظه شده است که ساختار الکترونی، رسانایی، واکنش پذیری، دمای ذوب و خواص مکانیکی به هنگام کوچکتر شدن اندازه ذرات از یک مقدار بحرانی، تغییر می کنند. وابستگی رفتار به ابعاد ذره، مهندسی خواص آن را امکان پذیر خواهد ساخت.